Verlauf USA vs Iran USA vs Iran, Russland USA, Europa

Verlauf
USA vs Iran
USA vs Iran, Russland
USA, Europa vs Iran, Russland
USA, Europa vs Iran, Russland, China